De algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.latfinga.be en alle diensten die hierop worden aangeboden. Wij mogen op elk moment de algemene voorwaarden veranderen. Wanneer je van onze diensten gebruik maakt stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

Dienstverlening

a. De coach levert persoonlijke diensten aan bedrijven en particulieren. Deze diensten zijn goedgekeurd door de cliënt. Uitgangspunten hierbij zijn dat de coach handelt vanuit integriteit en dat het belang van de cliënt centraal staat.

b. Het karakter van de dienstverlening is verklarend en gericht op persoonlijke bewustwording en verandering. De cliënt past deze bewustwording en verandering naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties.

c. Voor zowel informatie-uitwisseling als persoonlijke dienstverlening wordt verondersteld dat de cliënt lichamelijk en mentaal gezond is, eventueel met een tijdelijk probleem c.q. lichamelijke klacht dan wel met een behoefte aan begeleiding in zijn persoonlijke ontwikkeling, en affiniteit heeft met de filosofie van de coach. Ook wordt er vanuit gegaan dat klanten geen lichamelijke of psychische belemmeringen hebben om deel te nemen. Bij twijfel of hij/zij aan deze voorwaarden voldoet, dient de cliënt zelf het initiatief te nemen om te overleggen met iemand die hij daartoe bevoegd acht, teneinde te bepalen of het kennisnemen, toepassen van de informatie en/of afnemen van diensten van de coach voor hem verantwoord is. Ook wordt verwacht dat de cliënt eventuele twijfels vooraf meldt aan de coach alsook twijfels, die ontstaan tijdens de contacten.

d. De coach behoudt zich het recht om af te zien van het aangaan van een relatie met een cliënt. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door de coach beter wordt geacht de cliënt door te verwijzen, of om andere redenen de relatie met een cliënt te beëindigen. Als uitgangspunt echter worden eventuele problemen gezien als een intergraal onderdeel van het proces en worden als zodanig behandeld.

e. De coach helpt klanten naar beste weten om meer inzicht te krijgen in competenties en het persoonlijke functioneren. De coach verplicht zichzelf om zich daarvoor in te spannen binnen de kaders van de bedrijfsfilosofie. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over zichzelf en zijn lichamelijke en geestelijke toestand, het maken van voor hem verantwoordelijke keuzes en het uitvoeren daarvan.

f. Als klanten door de coach doorverwezen of geattendeerd worden op andere personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen etc. dan gebeurt dat op basis van de kennis over die personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen op dat moment. Alle contacten die met de betreffende personen, bedrijven of artsen worden opgenomen, eventuele leveringen of afname van diensten, of het raadplegen van de informatiebronnen, en de gevolgen daarvan, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de coach. De coach gaat ervan uit dat de cliënt op basis van gezond verstand deze contacten screent op geschiktheid voor zichzelf, kwalificaties, betrouwbaarheid, leveringsvoorwaarden etc.

Garantie

a. Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de cliënt bij de bewustwording en verandering, geeft de coach geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De cliënt bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt. 

b. De coach heeft een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

Annulering en verzetten van afspraken

Afspraak verzetten binnen 48 uur

Afspraken met de coach zijn bindend indien die door de coach en de coachee werderzijds zijn bevestigd. Voor alle coach en advies afspraken voor sessies met particulieren en bedrijven geldt dat afspraken, die niet tijdig en binnen 48 uur worden afgezegd of verzet, in rekening gebracht zullen worden. De coach behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Gegevens van de cliënt en geheimhouding

a. De cliënt is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van informatie, die de coach nodig heeft voor het correct uitvoeren van de sessie. Indien deze gegevens niet tijdig verstrekt zijn behoudt de coach zich het recht voor de afspraak te annuleren.

b. Naam, adres en andere persoonsgegevens als ook contactgegevens van klanten, al dan niet in relatie tot een bedrijfsmatige opdrachtgever, worden door de coach gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Cliëntgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Ook niet als de opdrachtgever de werkgever is. 

c. In het geval van dreigend gevaar voor zowel de cliënt als de samenleving behoudt de coach zich het recht de gehemhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bestemde instanties inlichten.

d. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage van de coach en de betreffende cliënt, ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen de coach en de cliënt. Na de coaching worden de dossiers vernietigd. 

e. De ervaringen, die de coach opdoet tijdens de contacten met klanten, kunnen verwerkt worden in uitingen en contacten met anderen, op een zodanige manier dat in redelijkheid niet te achterhalen is welke cliënt met dit probleem door de coach is behandeld. Klanten kunnen hiertegen binnen een maand na het aangaan van een opdracht en/of direct nadat zij van een dergelijke publicatie kennis nemen, schriftelijk bezwaar maken.

f. Door het aangaan van een overeenkomst met de coach wordt aan haar toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal zij uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Gebruik van fotomateriaal

a. De coach is gerechtigd om foto's, die tijdens coachings en workshops gemaakt worden te gebruiken voor publicatiedoeleinden. Indien de cliënt dit niet wenst, is deze verantwoordelijk om dit expliciet te vermelden aan de coach middels een mail. 

Betaling en giften

De prijzen en betalingcondities worden vooraf bekend gemaakt. De betaling dient direct na de sessie door de cliënt contant voldaan te worden. Indien men niet contant wenst te betalen, kan voorafgaand aan de sessie het betreffende bedrag per overboeking worden voldaan. De betaling dient gestort te worden op het rekeningnummer BE4028 0044 0115 63 op naam van Gino Lambert. 

Giften zonder dat daar een specifieke dienstverlening tegenover staat zijn uiteraard welkom, deze kunnen echter niet naderhand alsnog worden aangewezen als betaling voor enige vorm van dienstverlening.

Aansprakelijkheid

a. De coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de coachee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies, schade, letsel of ongeval berokkend aan of door de coachee. De coach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen van normaal, verkeerd of onoordeelkundig gebruik van door haar geleverde diensten en informatie. De coach geeft advies, het opvolgen daarvan is de verantwoordelijkheid van de cliënt. Ook kan de coach niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade. 

b. Op al onze leveringen is Belgisch recht van toepassing.​​​​​​​
​​​​​​​

<<terug>>